shwq.net
当前位置:首页 >> C语言写出 ,输入4个整数,要求按由大到小的顺序输... >>

C语言写出 ,输入4个整数,要求按由大到小的顺序输...

最愚蠢的方法: # include main() { float a,b,c,d,t; scanf("%f,%f,%f,%f",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {t=a;a=b;b=t); if(a>c) {t=a;a=c;c=b}; if(a>d) {t=a;a=d;d=t); if(b>c) {t=b;b=c;c=t}; if(b>d) {t=b;b=d;d=t}; if(c>d) {t=c;c=d;d=t}; prin...

int main() { int i,j,temp; int a[4]; for(i=0;i

用冒跑法写: main() { int a[4]; int i,j,t; printf("input 4 numbers:\n"); /*提示输入数据*/ for(i=1;i

个整数的排序,有使用单个变量和使用数组二种方法实现。 使用单个变量的方法: #include int main() {int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;...

#include"stdio.h" main() {int a[4],i,j; printf("请输入四个整数:\n"); //以空格分开// for(i=0;i

t=a; a=c; c=t; 这是将a的值和c的值进行交换的意思。 设置一个中间变量t,保存a的值。 然后将c的值赋给a,此时a的值被覆盖,然后a原来的值保存在t里,所以c=t。

# include main() { int i,j,t,a[3];/* 定义一个数组用来存这4个数 */ for(i=0;i

//本实例采用冒泡排序法对整数型数组元素进行排序。//冒泡排序法的基本思想:(以升序为例)含有n个元素的数组原则上要进行n-1次排序。对于每一躺的排序,从第一个数开始,依次比较前一个数与后一个数的大校如果前一个数比后一个数大,则进行交...

#include #include #define ARRAY_LEN 4int main(){ int Array[ARRAY_LEN] = {2,3,232,94} ; int i , j; int temp ; for(i = 0; i < ARRAY_LEN; i++) { for(j = 0; j < ARRAY_LEN - 1; j++) { if(Array[i] > Array[j]) { temp = Array[i] ; Arra...

#include void main() { int a,b,c,d,x; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {x=a;a=b;b=x;} if(a>c) {x=a;a=c;c=x;} if(a>d) {x=a;a=d;d=x;} if(b>c) {x=b;b=c;c=x;} if(b>d) {x=b;b=d;d=x;} if(c>d) {x=c;c=d;d=x;} printf("从小到大顺序...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com