shwq.net
当前位置:首页 >> C语言的.从界面中输入4个整数,按照从小到大的顺... >>

C语言的.从界面中输入4个整数,按照从小到大的顺...

#include int main(){ int i, j, a[4], t; for(i = 0; i < 4; i ++) { scanf("%d",&a[i]); } for(i = 0; i < 3; i ++) { for(j = i+1; j < 4; j ++) if(a[i]>a[j]) { t=a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = t; } } for(i = 0; i < 4; i ++) { printf("%d ...

#include void main() { int i,j,t,a[4]; printf("请输入4个整数: "); for(i=0; i

#includemain(){ int a[4]; printf("按从小到大输出这四个数! "); for(i=0;i

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,” #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;c=tem;...

亲,哪有你这样比较的。首先是输入4个整数,您直接定义成float浮点型,这就不对。最好是把这些数装入一个数组内,再排序。 int main(){ int a[4]; int tmp,count,i_count; scanf("%d,%d,%d,%d", &a[0], &a[1], &a[2], &a[3]); for(count = 0, c...

#include void main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个整数:a b c\n"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a>b) { t=a; a=b; b=t; } if(a>c) { t=a; a=c; c=t; } if(b>c) { t=b; b=c; c=t; } printf("排序后的三个整数为:%d,%d,%d\n",a,b,c); }...

2L你好夸张! 把下面代码放到main()方法中 Scanner s=new Scanner(System.in); System.out.println("请输入a的值:"); int a=s.nextInt(); System.out.println("请输入b的值:"); int b=s.nextInt(); System.out.println("请输入c的值:"); int ...

代码1. // 输入3个数,要求按从小到大顺序输出 #include int main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个数:"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a > b) { t = a; a = b; b = t; } if(a > c) { t = a; a = c; c = t; } if(b > c) { t = b; b = c; ...

使用冒泡排序法进行编程: 解释: 1.第一个for循环:利用数组循环输入4个变量。 2.第二个for循环:该循环的意思是如果a[0]>a[1]的话,两个变量的值交换,利用循环依次比较。要注意的是i

void where(int x,int y) { if(x>0) { if(y>0) printf("这个点在第一象限\n"); else if(y

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com