shwq.net
当前位置:首页 >> C语言编程题:输入4个整数,要求按由小到大顺序输出... >>

C语言编程题:输入4个整数,要求按由小到大顺序输出...

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,” #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;c=tem;...

#include"stdio.h" main() {int a[4],i,j; printf("请输入四个整数:\n"); //以空格分开// for(i=0;i

最愚蠢的方法: # include main() { float a,b,c,d,t; scanf("%f,%f,%f,%f",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {t=a;a=b;b=t); if(a>c) {t=a;a=c;c=b}; if(a>d) {t=a;a=d;d=t); if(b>c) {t=b;b=c;c=t}; if(b>d) {t=b;b=d;d=t}; if(c>d) {t=c;c=d;d=t}; prin...

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,”,呵呵 #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;...

#includeint main(){int a[4]; //数组存储数据int i,j;for( i=0;i

亲,哪有你这样比较的。首先是输入4个整数,您直接定义成float浮点型,这就不对。最好是把这些数装入一个数组内,再排序。 int main(){ int a[4]; int tmp,count,i_count; scanf("%d,%d,%d,%d", &a[0], &a[1], &a[2], &a[3]); for(count = 0, c...

//本实例采用冒泡排序法对整数型数组元素进行排序。//冒泡排序法的基本思想:(以升序为例)含有n个元素的数组原则上要进行n-1次排序。对于每一躺的排序,从第一个数开始,依次比较前一个数与后一个数的大校如果前一个数比后一个数大,则进行交...

#include"stdio.h"void main(){ int a, b, c, d, t; printf("输入四个数:\n"); scanf("%d %d %d %d", &a, &b, &c, &d); if (a > b) { t = a; a = b; b = t; } if (b > c) { t = b; b = c; c = t; } if (c > d) { t = c; c = d; d = t; } if (a >...

#include #include #define ARRAY_LEN 4int main(){ int Array[ARRAY_LEN] = {2,3,232,94} ; int i , j; int temp ; for(i = 0; i < ARRAY_LEN; i++) { for(j = 0; j < ARRAY_LEN - 1; j++) { if(Array[i] > Array[j]) { temp = Array[i] ; Arra...

个整数的排序,有使用单个变量和使用数组二种方法实现。 使用单个变量的方法: #include int main() {int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com