shwq.net
当前位置:首页 >> C语言编程题:输入4个整数,要求按由小到大顺序输出... >>

C语言编程题:输入4个整数,要求按由小到大顺序输出...

将四个数存到数组中,然后排序即可。 排序后,再利用循环输出。 代码: #include int main(){ int a[4],i,j; for(i = 0; i < 4; i ++) scanf("%d",&a[i]); for(i = 0; i < 3; i ++) for(j = i+1; j < 4; j ++) { int t; if(a[i]>a[j]) { t = a[i...

int main() { int i,j,temp; int a[4]; for(i=0;i

4个整数的排序,有使用单个变量和使用数组二种方法实现。 使用单个变量的方法: #include int main() {int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t...

# include main() { int i,j,t,a[3];/* 定义一个数组用来存这4个数 */ for(i=0;i

任意输入4个整数,从大到小排列输出。c语言程序写法: main() {int a,b,c,d,m; scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d); if(b>a) {m=a;a=b;b=m;} if(d>c) {m=c;c=d;d=m;} if(c>a) {m=a;a=c;c=m;} if(c>b); {m=b;b=c;c=m;}printf("\n%d %d %d %d\n",a,b...

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,”,呵呵 #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;...

t=a; a=c; c=t; 这是将a的值和c的值进行交换的意思。 设置一个中间变量t,保存a的值。 然后将c的值赋给a,此时a的值被覆盖,然后a原来的值保存在t里,所以c=t。

#includeint main(){int a[4]; //数组存储数据int i,j;for( i=0;i

#include"stdio.h" main() {int a[4],i,j; printf("请输入四个整数:\n"); //以空格分开// for(i=0;i

#include #include #define ARRAY_LEN 4int main(){ int Array[ARRAY_LEN] = {2,3,232,94} ; int i , j; int temp ; for(i = 0; i < ARRAY_LEN; i++) { for(j = 0; j < ARRAY_LEN - 1; j++) { if(Array[i] > Array[j]) { temp = Array[i] ; Arra...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com