shwq.net
当前位置:首页 >> 四个整数,按顺序从小到大排列 C语言 >>

四个整数,按顺序从小到大排列 C语言

#include void main() { int a,b,c,d,x; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {x=a;a=b;b=x;} if(a>c) {x=a;a=c;c=x;} if(a>d) {x=a;a=d;d=x;} if(b>c) {x=b;b=c;c=x;} if(b>d) {x=b;b=d;d=x;} if(c>d) {x=c;c=d;d=x;} printf("从小到大顺序...

#includeint main(){ int a, b, c, d, m;printf("输入四个整数:");scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);if(b>a) {m=a;a=b;b=m;} else if(c>b) {m=c;c=b;b=m;} if(d>c) {m=d;d=c;c=m;} /*至此d成了最小的*/ if(b>a) {m=a;a=b;b=m;} if(c>b) {m=c;c...

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,” #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;c=tem;...

#include void main() { int i,j,t,a[4]; printf("请输入4个整数: "); for(i=0; i

个整数的排序,有使用单个变量和使用数组二种方法实现。 使用单个变量的方法: #include int main() {int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;...

使用冒泡排序法进行编程: 解释: 1.第一个for循环:利用数组循环输入4个变量。 2.第二个for循环:该循环的意思是如果a[0]>a[1]的话,两个变量的值交换,利用循环依次比较。要注意的是i

方法如下: 1.从控制台读入三个数; 2.实现三个数从小到大排序: (1)将第一个数作为最小数,依次和第二,三个数进行比较。两次比较重如果有任意一个比第一个小,则将两个数交换 ; (2)在(1)步后,得到第一个数为最小数。再将第二个数与第...

#includemain(){ int a[4]; printf("按从小到大输出这四个数! "); for(i=0;i

#include void main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个整数:a b c\n"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a>b) { t=a; a=b; b=t; } if(a>c) { t=a; a=c; c=t; } if(b>c) { t=b; b=c; c=t; } printf("排序后的三个整数为:%d,%d,%d\n",a,b,c); }...

#include main() { int x,y,z,t; scanf("%d%d%d",&x,&y,&z); if (x

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com