shwq.net
当前位置:首页 >> 输入4个整数,要求按从小到大顺序输出 >>

输入4个整数,要求按从小到大顺序输出

#include"stdio.h" void main() { int a, b, c, d, t; printf("输入四个整数"); scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d); if(a < b) { t = a; a = b; b = t; } if(a < c ) { t = a; a = c; c = t; } if (a < d) { t = a; a = d; d = t; } if( b < c) ...

你这个中间的if选择语句有问题,是把a的值赋给t,即t=a; 其实你这样太麻烦了,给你一个简单的思路。这四个数可以看做是四个个头不同的人,你只要从左到右两两比较,个头小的人左移,个头高的人右移,最后从左到右输出就好。 四个整数在a[0]到a[...

最愚蠢的方法: # include main() { float a,b,c,d,t; scanf("%f,%f,%f,%f",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {t=a;a=b;b=t); if(a>c) {t=a;a=c;c=b}; if(a>d) {t=a;a=d;d=t); if(b>c) {t=b;b=c;c=t}; if(b>d) {t=b;b=d;d=t}; if(c>d) {t=c;c=d;d=t}; prin...

用冒跑法写: main() { int a[4]; int i,j,t; printf("input 4 numbers:\n"); /*提示输入数据*/ for(i=1;i

四个整数在a[0]到a[3]中: for(i=0;i

输入三个整数,要求按从小到大的顺序输出。 解题思路:此题采用依次比较的方法排出其大小顺序。 main( ) { int a , b , c ,t; scanf(“%d , %d , %d” , &a , &b ,&c) ; printf(“\n\n a=%d , b=%d , c=%d \n” ,a , b , c) ; if(a>b) {t=a ; a=b ; ...

#include void main() { int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;} if(b>d){t=b;b=d;d=t;} if(c>d){t=c;c=d;d=t;} printf("%d %d %d %d\n",a,b...

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,”,呵呵 #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;...

#includevoid main(){int a,b,c,t;printf("请输入三个整数:a b c\n");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);if(a>b){t=a;a=b;b=t;}if(a>c){t=a;a=c;c=t;}if(b>c){t=b;b=c;c=t;}printf("排序后的三个整数为:%d,%d,%d\n",a,b,c);} 语言标准 起初,C语言没有...

#include void main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个整数:a b c\n"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a>b) { t=a; a=b; b=t; } if(a>c) { t=a; a=c; c=t; } if(b>c) { t=b; b=c; c=t; } printf("排序后的三个整数为:%d,%d,%d\n",a,b,c); }...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com