shwq.net
当前位置:首页 >> 二十六个字母大小写及音标是? >>

二十六个字母大小写及音标是?

26个大小写字母的音标是:A a [ei] ,B b [bi:], C c [si:], D d [di:], E e [i:], F f [ef], G g [d3i:], H h [eit∫], I i [ai], J j [d3ei], K k [kei] ,L l [el], M m [em], N n [en], O o [u], P p [pi:], Q q [kju:], R r ...

Aa [ei] Bb [bi:] Cc [si:] Dd[di:] Ee [i:] Ff [ef] Gg [dʒi:] Hh [eitʃ] Ii [ai] Jj [dʒei] Kk [kei] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [əu] Pp [pi:] Qq [kju:] Rr [a:] Ss [es] Tt [ti:] Uu [ju:] V v [vi:] Ww ['dʌb&#...

stroke caused by tumult

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [...

26 个英文字母大小写及发音音标如下 : A a [ei] B b [bi:] 必 C c [si:] D d [di:] 地 E e [i:] 衣 F f [ef] G g [d3i:] 鸡 H h [eit∫] I i [ai] 爱 J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ ə u] 鸥 P p [pi:] 批 Q q [kju...

二十六个英文字母读法如下: A a:[ei] Bb: [bi:] Cc: [si:] Dd: [di:] Ee: [i:] Ff: [ef] Gg: [dʒi:] Hh: [eit∫] Ii :[ai] Jj :[dʒei] Kk :[kei] Ll :[el] Mm: [em] Nn :[en] Oo: [əu] Pp: [pi:] Qq :[kju:] Rr...

26个英文大写小写字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S...

A-H,大小写及音标对应如下: Aa [bi:] Bb [bi:] Cc [si:] Dd [diː] Ee [iː] Ff [ɛf] Gg [dʒiː] Hh [eɪtʃ] 另外26个英文字母如下: 扩展资料: I can say my abc(英文字母歌)

占中格的:a、c、e、m、n、o、r、s、u、v、w、x、z 占上格的:b、d、f、h、i、k、l、t 占下格的:g、p、q、y 其中英文字母由来介绍: 英文字母渊源于拉丁字母,拉丁字母渊源于希腊字母,而希腊字母则 是由腓尼基字母演变而来的。 大约公元前13世...

你好音标是没有大小写的。如果有识读的问题欢迎追问

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com